Mis see DISC on ja mis ma sellest saan?

DISC on käitumisstiilide mudel, mis kirjeldab inimkäitumist ja omavahelist suhtlust. 
Vastavalt sellele, milline on inimese taju keskkonnast enda ümber ja iseendast selles keskkonnas, siis mudelis asetuvad need kahele teineteisega ristuvale teljele.

  Horisontaaltelg kirjeldab seda, kas inimene tajub keskkonda enda ümber vaenuliku, ohtliku ja mitte toetavana või soodsa, sõbraliku ja toetavana. Mitte-toetavas keskkonnas on inimeste tähelepanu pigem tegevustel, ülesannetel, tulemustel ja materiaalsetel väärtustel. Toetavas keskkonnas on tähelepanu pigem suhetel, inimestel ja emotsionaalsetel väärtustel.

 I   Vertikaaltelg kirjeldab seda, kas inimene tajub, end selles keskkonnas aktiivse või passiivsena ehk kas ta on keskkonnast tugevam ning suudab seda ise suunata ja mõjutada - on tegevusi algatav, elluviija, juhtiv ja ektravertne.
Või tajub ennast keskkonnast nõrgemana ning on ise mõjutatav ja suunatav - kohanduv, passiivne, kinnine ja introvertne. 

Vastavalt nendele tajudele tekib 4 eristuvat käitumisstiili:

Käitumisstiil D - Domineeriv
(ingl. Dominance) mudelis üleval vasakul

- Inimene tajub antud hetkel keskkonda enda ümber vaenuliku, ohtliku ja mitte-toetavana,
- samas aga ka seda, et on võimeline ohjad enda kätte haarama ning seda keskkonda enda ümber suunama ja mõjutama.

Selle stiili puhul loob taju mitte-toetavast keskkonnast inimese käitumisse aktiivsust, proaktiivsust, otsustamis- ja tegutsemisjulgust. Teda köidavad kiirus, tulemused, areng, konkreetsus ja kontroll.
Domineerivus selle stiili puhul tähendab seda, kui julgelt ja aktiivselt läheneb inimene probleemidele ja lahendab väljakutseid. Samuti seda, milline on tema võimekus võtta vastu otsuseid ja võtta vastutust. 

Käitumisstiil I - Inspireeriv / Mõjutav
(ingl. Influence) mudelis üleval paremal

- Inimene tajub antud hetkel keskkonda enda ümber sõbraliku ja toetavana ning seda, et
- on võimeline seda keskkonda enda ümber muutma ja mõjutama.

Selle stiili puhul loob taju sõbralikust ja soojast keskkonnast inimese käitumisse aktiivsust ja proaktiivsust läbi tegutsemise ja sotsiaalse suhtluse. Teda köidab vaheldus, uued ideed, kergus, inimesed ja suhtlemine.
Sellise käistumisstiili esindajale meeldib ja tal on suutlikkus teisi innustada, kaasa haarata ja veenda.

Käitumisstiil S - Stabiilne / Püsiv
(ingl. Steadiness) mudelis all paremal

- Inimene tajub antud hetkel keskkonda enda ümber sõbraliku ja toetavana ning seda, et
- on ise sellest keskkonnast mõjutatud ning suunatav.

Selle stiili puhul loob taju sõbralikust ja soojast keskkonnast inimese käitumisse passiivsust läbi rahulikkuse ja stabiilsuse. Teda köidab koostöö, koostegemine, head suhted ja teiste heaolu.
Stabiilsuse tase selle stiili puhul näitab seda, kui vastuvõtlik on inimene muutustele. Tugev vajadus stabiilsuse järele tähendab madalat valmisolekut muutusteks, ja vastupidi. See viib jälle mitmete üksikute käitumismustriteni, nagu "varem oli parem", "alati on ju sedasi tehtud" jms.

Käitumisstiil C - Kohusetundlik / Analüütiline
(ingl. Compliance) mudelis all vasakul

- Inimene tajub antud hetkel keskkonda enda ümber vaenuliku, ohtliku ja mitte-toetavana ning seda, et
- on sellest keskkonnast mõjutatud ning suunatav. 

Selle stiili puhul loob taju mitte-toetavast keskkonnast inimese käitumisse passiivsust ja valikut kohaneda.
Analüütilisus näitab, kuivõrd valmis on inimene reegleid ja eeskirju järgima, kuivõrd vastuvõetavad on eksimused ja see kui asjad lähevad mitte-plaani-kohaselt või "valesti". Teda köidab täpsus, korrektsus, kord, plaanid, süsteemid ja praktilisus.

DISC isiksusetüübid

DISC isiksusetüübid

Vastavalt paiknemisele selles teljestikus on võimalik kirjeldada iga tüübi eripära, eelistusi, tugevusi, nõrkuseid ning motivaatoreid ja hirme, samuti dünaamikaid, kus nende omavaheline koostöö sujub või millistes vaadetes nad vastanduvad ja põrkuvad. 

Kõigi nende nüansside teadvustamine toob igapäevasesse suhtlusesse Sind ümbritsevate inimestega rohkem teadlikkust, mõistmist, kergust ja uusi võimalusi.

Kõige suurem väärtus, mille DISC mudeli tundmine annab on
- meelerahu mõista iseennast ja teisi (miks mina/tema/nemad käituvad just selliselt ja mitte teistmoodi) ning
- lihtsad juhised, kuidas teiste inimestega efektiivsemalt suhelda ning paremini koostööd teha. 

Oluline on silmas pidada, et

 • tegemist on mudeliga ehk mitte lõpliku tõe, vaid pigem suunanäitajaga.
 • Värvid selles mudelis on toetavad ja võivad erinevate organisatsioonide mudelites olla teises järjekorras.
 • Kuigi mudeli järgi on kõik 4 tüüpi selgelt määratletavad ja selgitatavad, siis päriselus kasutame ikka erinevate tüüpide kombinatsioone, mitte puhtaid tüüpe. Enamikul inimestest on 1-2, harvem 3 eelistatud käitumis-stiili.  
 • Ükski käitumis-stiil ei ole teistest parem ega kehvem, nad on lihtsalt erinevad ning oluline on teadvustada, milline neist tooks hetke olukorda parima võimaliku lahenduse.
 • DISC ei anna õigustust ühe või teise käitumisstiili rakendamiseks põhimõttega, et “selline ma olengi”.  Pigem nähes, millised valikud viivad milliste tulemusteni, loob see võimalusi oma käitumises teadlikke valikuid teha. 
 • Lõppkokkuvõttes tahavad kõik inimesed ikka samu asju, lihtsalt erinevas järjekorras. Ehk DISC on teisisõnu ka prioriteetide mudel, näidates ära, kes millist käitumis-stiili millele eelistab, mis on talle kõigist neljast kõige olulisem ja mis käige vähemolulisem.
 • See, millist pilti Sinu personaalne DISC profiil hetke sesiuga näitab, ei tähenda seda, et ainult selline Sa nüüd oledki. Kõiki erinevaid käitumisstiile annab elu jooksul treenida ning arendada. 
  Samuti võid märgata, et Sinu käitumine ongi mingil määral muutlik vastavalt sellele, millises kekkonnas sa viibid ja kellega parasjagu suhtled ning asju ajad. 
PS! Sinu isiklik DISC profiil

on sellel mudelil põhinev ja Sinu käitumist käsitlev personaalne tagasisideraport, mille saamiseks tuleb täita vastav küsimustik.

DISC profiilidega saab töötada nii individuaalselt kui ka grupis (perekond, kollektiiv, sõpruskond, projektimeeskond, organisatsioon jms).

Huvi korral võta minuga ühendust!

tahan - pean

PEAKS vs TAHAKS dünaamika

Lisaväärtusena on seda sama DISC profiili vaadates võimalik ära näha ka PEAKS-TAHAKS dünaamika ehk kohad, kus inimesed panevad endale just nendest kahest eelkirjeldatud tajust (keskkond, milles viibin ja kuidas tajun ennast selles keskkonnas) lähtuvalt peale ootused näida teistele ja teha asju mingil kindlal moel. Eelkõige selleks, et tulla toime, jääda ellu või teenida välja heakskiitu ja tunnustust.

Kui mingis kontekstis loob see peaks-tahaks vaheline dünaamika kerget rahulolematust ja paneb meid kutsuma ellu muutuseid, liikuma edasi, arenema ja valima uusi asju, siis teisest, kus nende kahe erisused kasvavad jällegi liiga suureks, annab meie keha meile sellest märku ühe hea tuttava nähtusega nimega STRESS.

Saades aga teada, kus ootan endalt liiga palju, püüdes ühte või teist käitumisstiili nii öelda üle kasutada või alla suruda, toob see teadlikkus hulganisti kergendust ja leebust suhtesse iseendaga ning aitab seeläbi leida nutikaid, leidlikke lahendusi, kuidas üht või teist käitumisstiili elutervemalt väljendades potsentsiaalseid stressoreid vähendada.

Mis ma sellest kõigest saan?

Positiivsed elamused, oskused ja kogemused, mida DISC mudeli avastamisel ja tundmaõppimisel enda elus märgata võid on: 

 • Elevus, äratundine, kergendus ja rõõm, sest saad iseendast, teistest inimestest ja kõigi valikutest nii palju paremini aru!
 • Suurem eneseteadlikkus, iseenda aktsepteerimine, empaatiavõime ning vähem kriitikat iseenda ja teiste inimeste suhtes.
 • Suurem eneseteadlikkus enda kitsaskohtadest ning teadmised, kuidas neid tasakaalustada. Samuti teadmine, kuidas arendada endas külgi, mida teiste inimete puhul hindad, naudid ja väärtustad, endal aga märkad puuduvat.
 • Parem suhlemis-, eneseväljendus- ja konfliktide lahendamise oskus.
 • Paremad suhted iseendaga, oma partneri, laste, pereringi, sõprade ja tuttavatega ning kolleegide, alluvate, juhtide ja klientidega. Kõik võidavad!
 • Parem toimetulek stressiga.
 • Suurem julgus ja valmidus võtta vastu ja algatada muutuseid oma elus.
 • Iseenda ja teiste inimeste parem juhtimisoskus ning meeskonnatöö.
 • Paremad tulemused töös - olgu selleks, juhtimine, koolitus, läbirääkimised, klienditeenindus või müügitöö.
 • Põnevus ja hasart, sest nii palju on veel teada saada, avastada ja katsetada, sest kui meel on juba DISCi mudeli endale teatavaks teinud, siis on seda juba raske välja juurida ning maailm muutub ühtäkki värvilisemaks. Esialgu neljavärvilisemaks ja siis aina kirevamaks. Sest me kõik oleme ülimalt ainulaadsed, igaüks oma värvi ja oma essentsiga.

Tahad rohkem teada?

© 2022 VõluElu OÜ, kaia@voluelu.eu

Made with ‌

Landing Page Software